block body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block body

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thân khối