immobilize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

immobilize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm immobilize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của immobilize.

Từ điển Anh Việt

 • immobilize

  /i'moubilaiz/ (immobilise) /i'moubilaiz/

  * ngoại động từ

  giữ cố định; làm bất động

  làm không di chuyển được; làm không nhúc nhích được (của quân đội, xe cộ...)

  thu hồi không cho lưu hành (tiền...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • immobilize

  hold as reserve or withdraw from circulation; of capital

  Synonyms: immobilise

  make defenseless

  Synonyms: immobilise

  convert (assets) into fixed capital

  Synonyms: immobilise

  cause to be unable to move

  The sudden storm immobilized the traffic

  Synonyms: immobilise

  Similar:

  trap: to hold fast or prevent from moving

  The child was pinned under the fallen tree

  Synonyms: pin, immobilise

  freeze: prohibit the conversion or use of (assets)

  Blocked funds

  Freeze the assets of this hostile government

  Synonyms: block, immobilise

  Antonyms: unfreeze, unblock