trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trap.

Từ điển Anh Việt

 • trap

  /træp/

  * danh từ, (thường) số nhiều

  đồ đạc quần áo, đồ dùng riêng; hành lý

  * danh từ

  (khoáng chất) đá trap ((cũng) traprock)

  bẫy, cạm bẫy ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to set (lay) a trap: đặt bẫy

  to be caught in a; to fall into a trap: mắc bẫy, rơi vào bẫy, mắc mưu

  (như) trap-door

  (kỹ thuật) Xifông; ống chữ U

  máy tung bóng để tập bắn, máy tung chim để tập bắn

  xe hai bánh

  (từ lóng) cảnh sát; mật thám

  (số nhiều) (âm nhạc) nhạc khí gõ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cái mồm

  * ngoại động từ

  đặt bẫy, bẫy

  đặt cửa sập, đặt cửa lật (trên sàn, trần...)

  đặt xifông, đặt ống chữ U

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trap

  * kinh tế

  bộ phận tách hơi

  bộ tách dầu khỏi khí

  bộ thu hồi

  cái lọc

  cốc ngưng

  nồi ngưng

  phễu thu nước

  thu nhận được

  * kỹ thuật

  bẫy

  bẫy sóng (ăng ten)

  bẫy tách

  bể lắng cát

  cái bẫy

  cái lọc

  cửa

  cửa van thủy lực

  đá trap

  khoang

  lỗ

  lỗ thông hơi

  máy phân ly

  ống thoát nước

  ống xiphông

  thiết bị thu hồi

  van điều tiết

  vùng bẫy (dầu)

  xi phông

  xiphông chắn nước ngược

  xiphông tiêu nước

  toán & tin:

  bẫy (lập trình)

  đặt bẫy

  sự bẫy

  sự ngắt hệ thống

  điện tử & viễn thông:

  bẫy lỗi

  ngắt chương trình

  xây dựng:

  cửa nắp

  đá tráp

  ống chữ U

  thiết bị phân ly

  xi phông kiểm tra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • trap

  a device in which something (usually an animal) can be caught and penned

  drain consisting of a U-shaped section of drainpipe that holds liquid and so prevents a return flow of sewer gas

  something (often something deceptively attractive) that catches you unawares

  the exam was full of trap questions

  it was all a snare and delusion

  Synonyms: snare

  a device to hurl clay pigeons into the air for trapshooters

  informal terms for the mouth

  Synonyms: cakehole, hole, maw, yap, gob

  a light two-wheeled carriage

  place in a confining or embarrassing position

  He was trapped in a difficult situation

  Synonyms: pin down

  catch in or as if in a trap

  The men trap foxes

  Synonyms: entrap, snare, ensnare, trammel

  hold or catch as if in a trap

  The gaps between the teeth trap food particles

  to hold fast or prevent from moving

  The child was pinned under the fallen tree

  Synonyms: pin, immobilize, immobilise

  Similar:

  ambush: the act of concealing yourself and lying in wait to attack by surprise

  Synonyms: ambuscade, lying in wait

  bunker: a hazard on a golf course

  Synonyms: sand trap