trap wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trap wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trap wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trap wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trap wave

    * kỹ thuật

    mạch bẫy