trappy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trappy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trappy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trappy.

Từ điển Anh Việt

  • trappy

    /træpi/

    * tính từ

    (thông tục) lọc lừa, đầy cạm bẫy