bunker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bunker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bunker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bunker.

Từ điển Anh Việt

 • bunker

  /'bʌɳkə/

  * danh từ

  (hàng hải) kho than (trên tàu thuỷ)

  (quân sự) boongke

  hố cát (làm vật chướng ngại trên bãi đánh gôn)

  * ngoại động từ

  (hàng hải) đổ (than vào kho)

  (nghĩa bóng) ((thường) động tính từ quá khứ) đẩy vào hoàn cảnh khó khăn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bunker

  a hazard on a golf course

  Synonyms: sand trap, trap

  a large container for storing fuel

  the ship's bunkers were full of coal

  a fortification of earth; mostly or entirely below ground

  Synonyms: dugout

  hit a golf ball into a bunker

  fill (a ship's bunker) with coal or oil

  transfer cargo from a ship to a warehouse