hinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hinder.

Từ điển Anh Việt

 • hinder

  /'haində/

  * tính từ

  ở đằng sau

  * ngoại động từ

  cản trở, gây trở ngại

  to hinder someone's work: cản trở công việc của ai

  to hinder someone from working: cản trở không để ai làm việc gì

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • hinder

  * kỹ thuật

  trở ngại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hinder

  Similar:

  impede: be a hindrance or obstacle to

  She is impeding the progress of our project

  obstruct: hinder or prevent the progress or accomplishment of

  His brother blocked him at every turn

  Synonyms: blockade, block, stymie, stymy, embarrass

  handicap: put at a disadvantage

  The brace I have to wear is hindering my movements

  Synonyms: hamper

  back: located at or near the back of an animal

  back (or hind) legs

  the hinder part of a carcass

  Synonyms: hind

  back: located at or near the back of an animal

  back (or hind) legs

  the hinder part of a carcass

  Synonyms: hind