stymie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stymie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stymie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stymie.

Từ điển Anh Việt

 • stymie

  * danh từ

  tình huống trên bãi gôn trong đó quả bóng của đối phương nằm giữa quả bóng của mình và lỗ

  sự lúng túng

  * ngoại động từstymied

  đặt (ai, quả bóng của ai, của mình) vào tình huống khó xử

  ngăn cản, cản trở

  * nội động từ

  lúng túng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stymie

  a situation in golf where an opponent's ball blocks the line between your ball and the hole

  Synonyms: stymy

  a thwarting and distressing situation

  Synonyms: stymy

  Similar:

  obstruct: hinder or prevent the progress or accomplishment of

  His brother blocked him at every turn

  Synonyms: blockade, block, hinder, stymy, embarrass