forget nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forget nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forget giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forget.

Từ điển Anh Việt

 • forget

  /fə'get/

  * ngoại động từ forgot, forgotten

  quên, không nhớ đến

  coi thường, coi nhẹ

  * nội động từ

  quên

  to forget about something: quên cái gì

  eaten bread is soon forgotten

  ăn cháo đái bát

  to forget oneself

  quên mình

  bất tỉnh

  không đứng đắn (hành động), không nghiêm chỉnh (ăn nói); thiếu tự trọng

  to forgive and forget

  tha thứ và bỏ qua

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • forget

  * kỹ thuật

  quên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • forget

  dismiss from the mind; stop remembering

  I tried to bury these unpleasant memories

  Synonyms: bury

  Antonyms: remember

  be unable to remember

  I'm drawing a blank

  You are blocking the name of your first wife!

  Synonyms: block, blank out, draw a blank

  Antonyms: remember

  forget to do something

  Don't forget to call the chairman of the board to the meeting!

  Antonyms: mind

  leave behind unintentionally

  I forgot my umbrella in the restaurant

  I left my keys inside the car and locked the doors

  Synonyms: leave