diaphragm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diaphragm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diaphragm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diaphragm.

Từ điển Anh Việt

 • diaphragm

  /'daiəfræm/

  * danh từ

  màng chắn, màng ngăn

  (giải phẫu) cơ hoành

 • diaphragm

  điafram

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • diaphragm

  * kỹ thuật

  dầm ngang

  khẩu độ

  màn chắn

  màn chống thấm

  màng chắn

  màng mỏng

  màng ngăn

  tường

  tường ngăn

  vách (ngăn)

  vách cứng

  vách ngăn

  y học:

  cơ hoành

  vật lý:

  cữ chặn F

  điện:

  cửa tiết lưu

  vành tiết lưu

  toán & tin:

  điafram

  điện lạnh:

  điapham

  màng (ngăn)

  cơ khí & công trình:

  màng bơm

  hóa học & vật liệu:

  màng điafam

  xây dựng:

  tường phân cách

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • diaphragm

  a mechanical device in a camera that controls size of aperture of the lens

  the new cameras adjust the diaphragm automatically

  Synonyms: stop

  (anatomy) a muscular partition separating the abdominal and thoracic cavities; functions in respiration

  Synonyms: midriff

  a contraceptive device consisting of a flexible dome-shaped cup made of rubber or plastic; it is filled with spermicide and fitted over the uterine cervix

  Synonyms: pessary, contraceptive diaphragm

  electro-acoustic transducer that vibrates to receive or produce sound waves