orient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

orient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm orient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của orient.

Từ điển Anh Việt

 • orient

  /'ɔ:riənt/

  * danh từ

  (the orient) phương đông

  nước ánh (của ngọc trai)

  ngọc trai (loại quý nhất)

  (thơ ca) hướng đông

  * tính từ

  (thơ ca) (thuộc) phương đông

  óng ánh; quý giá (đá quý, ngọc trai trước kia mang từ phương đông đến)

  (nghĩa bóng) đang mọc, đang lên (mặt trời...)

  * ngoại động từ+ (orientate) /'ɔ:rienteit/

  xây (nhà, nhà thờ...) quay về phía đông

  chôn (người chết cho chân quay về phía đông)

  định hướng, đặt hướng

  to orient oneself: định hướng, định vị trí đứng

  * nội động từ

  quay về hướng đông

 • orient

  định hướng // phương đông

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • orient

  * kỹ thuật

  định hướng

  hướng

  ngọc trai

  phương đông

  quay theo hướng đông/ đặt hướng

  xây dựng:

  tạo hướng

  xác định vị trí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • orient

  be oriented

  The weather vane points North

  the dancers toes pointed outward

  Synonyms: point

  determine one's position with reference to another point

  We had to orient ourselves in the forest

  Synonyms: orientate

  Antonyms: disorient

  cause to point

  Orient the house towards the West

  familiarize (someone) with new surroundings or circumstances

  The dean of students tries to orient the freshmen

  Similar:

  east: the countries of Asia

  eastern hemisphere: the hemisphere that includes Eurasia and Africa and Australia

  tailor: adjust to a specific need or market

  a magazine oriented towards young people

  tailor your needs to your surroundings