station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station.

Từ điển Anh Việt

 • station

  /'steiʃn/

  * danh từ

  trạm, điểm, đồn, đài (phát thanh...)

  coastguard station: trạm canh gác bờ biển

  to be assigned a station on the frontier: được điều về một đồn ở biên giới

  lifeboat station: trạm tàu xuống cứu đắm

  trạm, ty (phục vụ như cầu địa phương)

  nhà ga

  đồn binh (Ân độ)

  điểm gốc (đo đạc); khoảng cách tiêu chuẩn (30, 50 m hay 20 m)

  (Uc) chỗ nuôi cừu

  địa vị, chức

  man of [exalted] station: người ở địa vị cao

  (tôn giáo) sự ăn kiêng (vào ngày thứ tư và thứ sáu)

  (sinh vật học) hoàn cảnh, môi trường

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự đứng lại, tình trạng đứng lại

  * ngoại động từ

  đặt vào vị trí, để vào vị trí; đóng (quân) ở một vị trí

 • station

  ga, ma trận

  water-power s. nhà máy thuỷ điện

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • station

  * kinh tế

  ga

  trạm

  trạm (xe lửa)

  * kỹ thuật

  bãi đỗ xe

  bến tàu

  đài

  đài phát thanh

  đài vô tuyến (vô tuyến vũ trụ)

  điểm

  ga

  ga đường sắt

  ga tàu hỏa

  lý trình

  nhà ga

  nhà máy

  nhà máy điện

  nơi

  trạm đo

  trạm làm việc

  trường hợp

  vị trí

  vị trí cuối

  vị trí được xác định theo khoảng cách tiêu chuẩn

  vị trí, trạm

  cơ khí & công trình:

  điểm gốc (đo đạc)

  xây dựng:

  điểm trắc địa

  trạm máy điện

  toán & tin:

  trạm công tác

  trạm, đài, địa điểm

  y học:

  tư thế đứng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • station

  a facility equipped with special equipment and personnel for a particular purpose

  he started looking for a gas station

  the train pulled into the station

  (nautical) the location to which a ship or fleet is assigned for duty

  the frequency assigned to a broadcasting station

  assign to a station

  Synonyms: post, send, place

  Similar:

  place: proper or designated social situation

  he overstepped his place

  the responsibilities of a man in his station

  married above her station

  post: the position where someone (as a guard or sentry) stands or is assigned to stand

  a soldier manned the entrance post

  a sentry station