stationary stay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary stay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary stay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary stay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary stay

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    kính cố định

    lunét đỡ cố định