stationary universe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary universe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary universe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary universe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary universe

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    vũ trụ dừng