stationary froster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary froster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary froster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary froster.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary froster

    * kỹ thuật

    hệ (thống) kết đông cố định

    máy kết đông cố định