stationary traffic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary traffic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary traffic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary traffic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary traffic

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    giao thông không thay đổi

    giao thông ổn định