stationary ventilator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary ventilator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary ventilator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary ventilator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary ventilator

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    quạt thông gió cố định