stationary stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary stop

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cữ tỳ cố định