stationary plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary plane

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mặt phẳng dừng