stationary stay wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary stay wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary stay wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary stay wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary stay wire

    * kỹ thuật

    điện:

    cáp dừng