stationary knife nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary knife nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary knife giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary knife.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary knife

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dao cố định