stationary stay bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary stay bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary stay bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary stay bolt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary stay bolt

    * kỹ thuật

    bulông neo