stationary rig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary rig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary rig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary rig.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary rig

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thiết bị khoan cố định