stationary constraints nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary constraints nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary constraints giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary constraints.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary constraints

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    liên kết cố định