stationary mass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary mass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary mass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary mass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary mass

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khối bình ổn