stationary unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary unit

    * kỹ thuật

    bàn thí nghiệm