stationary tangent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary tangent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary tangent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary tangent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary tangent

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiếp tuyến dừng