stationary load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary load

    * kỹ thuật

    tải trọng cố định