stationary freezer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary freezer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary freezer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary freezer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary freezer

    * kỹ thuật

    hệ (thống) kết đông cố định

    máy kết đông cố định