stationary brake test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary brake test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary brake test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary brake test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary brake test

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thử hãm khi xe dừng