stationary engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary engine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    động cơ cố định