stationary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary.

Từ điển Anh Việt

 • stationary

  /'steiʃnəri/

  * tính từ

  đứng ở một chỗ, không di chuyển, tĩnh lại, dừng

  stationary troops: quân đội đóng ở một chỗ

  không mang đi được, để một chỗ

  stationary engine: máy để một chỗ

  đứng, không thay đổi

  stationary population: số dân không thay đổi

  (y học) không lan ra các nơi khác (bệnh)

  * danh từ

  người ở một chỗ; vật để ở một chỗ

  (số nhiều) bộ đội đóng ở một chỗ

 • stationary

  dừng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stationary

  * kỹ thuật

  bền

  cố định

  dừng

  đứng yên

  không chuyển động

  không đổi

  ổn định

  xây dựng:

  bắt chặt vào hệ

  điện lạnh:

  tĩnh tại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stationary

  standing still

  the car remained stationary with the engine running

  not capable of being moved

  stationary machinery