stationary value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary value

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giá trị dừng