station spacing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station spacing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station spacing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station spacing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • station spacing

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khoảng cách đặt trạm