stationery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationery.

Từ điển Anh Việt

 • stationery

  /'steiʃnəri/

  * danh từ

  đồ dùng văn phòng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stationery

  * kinh tế

  văn phòng phẩm

  * kỹ thuật

  văn phòng phẩm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stationery

  paper cut to an appropriate size for writing letters; usually with matching envelopes

  Synonyms: letter paper