stationery shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationery shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationery shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationery shop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationery shop

    * kinh tế

    cửa hàng văn phòng phẩm