station plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • station plan

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    mặt bằng ga