station track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station track.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • station track

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường trong ga