station lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • station lock

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khóa trạm