station block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • station block

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    khu gian đóng đường