stationmaster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationmaster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationmaster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationmaster.

Từ điển Anh Việt

  • stationmaster

    * danh từ

    trưởng ga

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stationmaster

    the person in charge of a railway station

    Synonyms: station agent