stationariness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationariness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationariness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationariness.

Từ điển Anh Việt

  • stationariness

    /'steiʃnərinis/

    * danh từ

    tính chất không di chuyển, tính chất tĩnh lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet