station-master nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station-master nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station-master giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station-master.

Từ điển Anh Việt

  • station-master

    /'steiʃn,mɑ:stə/

    * danh từ

    trưởng ga