station keeping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station keeping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station keeping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station keeping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • station keeping

    * kỹ thuật

    sự giữ vị trí