station clutch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station clutch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station clutch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station clutch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • station clutch

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khớp ly hợp tự ngắt