station timing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station timing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station timing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station timing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • station timing

    * kỹ thuật

    sự định thời gian phát