station file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • station file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    station file