station mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • station mark

    * kỹ thuật

    điểm giữa mốc