plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plan.

Từ điển Anh Việt

 • plan

  /plæn/

  * danh từ

  sơ đồ, đồ án (nhà...)

  the plan of building: sơ đồ một toà nhà

  bản đồ thành phố, bản đồ

  mặt phẳng (luật xa gần)

  dàn bài, dàn ý (bài luận văn...)

  kế hoạch; dự kiến, dự định

  a plan of campaign: kế hoạch tác chiến

  to upset someone's plan: làm đảo lộn kế hoạch của ai

  have you any plans for tomorrow?: anh đã có dự kiến gì cho ngày mai chưa?

  cách tiến hành, cách làm

  the best plan would be to...: cách tiến hành tốt nhất là...

  * ngoại động từ

  vẻ bản đồ của, vẽ sơ đồ của (một toà nhà...)

  làm dàn bài, làm dàn ý (bản luận văn...)

  đặt kế hoạch, trù tính, dự tính, dự kiến

  to plan to do something: dự định làm gì

  to plan an attack: đặt kế hoạch cho một cuộc tấn công, trù tính một cuộc tấn công

  * nội động từ

  đặt kế hoạch, trù tính, dự tính, dự kiến

  to plan for the future: đặt kế hoạch cho tương lai, trù tính cho tương lai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • plan

  * kinh tế

  đặt kế hoạch

  đồ án

  kế hoạch

  lập kế hoạch

  phương án

  quy hoạch

  * kỹ thuật

  bản đồ

  bản thiết kế

  bản vẽ

  bệnh ghẻ cóc

  bình đồ

  đồ án

  dự án

  dự định

  hình vẽ

  kế hoạch

  lập kế hoach

  lập kế hoạch

  lập lịch biểu

  lập mặt bằng

  lịch biểu

  mặt bằng

  phương án

  sơ đồ

  xây dựng:

  đặt kế hoạch

  lập sơ đồ

  toán & tin:

  phép chiếu nằm ngang

  sơ đồ bản vẽ

  giao thông & vận tải:

  văn bản vẽ (đóng tàu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • plan

  a series of steps to be carried out or goals to be accomplished

  they drew up a six-step plan

  they discussed plans for a new bond issue

  Synonyms: program, programme

  scale drawing of a structure

  the plans for City Hall were on file

  Synonyms: architectural plan

  have the will and intention to carry out some action

  He plans to be in graduate school next year

  The rebels had planned turmoil and confusion

  Synonyms: be after

  make plans for something

  He is planning a trip with his family

  make or work out a plan for; devise

  They contrived to murder their boss

  design a new sales strategy

  plan an attack

  Synonyms: project, contrive, design

  Similar:

  design: an arrangement scheme

  the awkward design of the keyboard made operation difficult

  it was an excellent design for living

  a plan for seating guests

  design: make a design of; plan out in systematic, often graphic form

  design a better mousetrap

  plan the new wing of the museum