planarity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

planarity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm planarity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của planarity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • planarity

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tính phẳng